Elindult a súlyos jogsértést elkövető webáruházak adatbázisa

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 2017. január 1-jén hatályba lépett szigorítása szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által hozott jogerős döntést, valamint az azzal kapcsolatos adatokat. (51/B.§)

A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a fentiek alapján közzétett adatokat – feltéve, hogy a vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság jogerősen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról.

Az e-kereskedelem területén súlyos jogsértésnek minősülő tényállásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet fogalmazta meg.

A Korm. rendelet 1. §-a szerint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás

a) a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)–d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról, azaz

- a vállalkozás nevéről;

-  a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;

-  a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a székhelynek megadott címtől eltér;

- a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

- az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen arról. hogy az elállási jogot a fogyasztó a kormányrendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre utaló egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja), Amennyiben a honlapján biztosítja a fogyasztó számára az elállás lehetőségét, haladéktalanul vissza kell igazolja tartós adathordozón a nyilatkozat megérkezését;  

- a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;

-  az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;

- adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a szerződés felmondásának feltételeiről.

b) felróható magatartása miatt a fogyasztó a jogszabályban meghatározott elállási jogával nem tudott élni, vagy

c) tisztességtelen általános szerződési feltételt alkalmazott, amennyiben a feltétel tisztességtelenségét közérdekű igényérvényesítés vagy közérdekű keresetindítás során a bíróság megállapította.

Ha egy hatósági vizsgálat során a jogerősen megállapított jogsértések közül legalább egy olyan megállapítás (is) volt, amelyet a Korm. rendelet 1. §-a is felsorol, úgy az eljáró fogyasztóvédelmi hatóság  az Fgytv.--ben meghatározott kötelezettsége folytán a jogerős határozatot továbbítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által fenntartott jogsértő webáruházak adatbázisába való feltöltés érdekében.

A hatályos előírások szerint az adatbázisba felkerült vállalkozások adatai a publikálástól számított két év elteltével törölhetők a felületről, amennyiben időközben újabb súlyosan jogsértő tényállás megállapításra nem kerül a vállalkozás weboldalával kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat

Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Tel: +36-1-795-1700 

Termékek